PC members

Program Committee:

Yamine Ait Ameur
IRIT/INPT-ENSEEIHT
Guangdong Bai
The University of Queensland
Yuqi Chen
ShanghaiTech University
Liqian Chen
National University of Defense Technology
Wei-Ngan Chin
National University of Singapore
Zhe Hou
Griffith University
Daisuke Kimura
Toho University
Yeting Li
Institute of Information Engineering, CAS
Guoqiang Li
Shanghai Jiaotong University
Jiaxiang Liu
Shenzhen University
Yepang Liu
Southern University of Science and Technology
Teng Long
China University of Geosciences
Frederic Mallet
Universite Nice Sophia-Antipolis
Dominique Mery
Université de Lorraine, LORIA
Jun Pang
University of Luxembourg
Yu Pei
The Hong Kong Polytechnic University
Shengchao Qin
Xidian University
Xiaomu Shi
Institute of Software, CAS
Yahui Song
National University of Singapore
Jingyi Wang
Zhejiang University
Cheng Wen
Xidian University
Zhilin Wu
Institute of Software, CAS
Lili Xiao
Donghua University
Zhiwu Xu
Shenzhen University
Hui Xu
Fudan University
Bai Xue
Institute of Software, CAS
Naijun Zhan
Institute of Software, CAS
Min Zhang
East China Normal University
Hengjun Zhao
Southwest University
Lixiao Zheng
Huaqiao University
Huibiao Zhu
East China Normal University