Chair

General Chairs:

Yongbin Qin (Guizhou University, China)
Huibiao Zhu (East China Normal University, China)

Program Co-Chairs:

Wei-Ngan Chin (National University of Singapore, Singapore)
Zhiwu Xu (Shenzhen University, China)

Local Organization chairs:

Zhenyong Zhang (Guizhou University, China)
Li Xu (Guizhou University, China)

Workshop Chair

Qin Li (East China Normal University, China)